Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten inzake trainingen – al dan niet tot stand gekomen via de website www.superstoreforhair.nl van Superstore for Hair Dordrecht B.V. & Superstore for Hair Breda B.V. t.h.o.d.n. Superstore for Hair, hierna te noemen “Superstore for Hair“.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Superstore for Hair, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Superstore for Hair.
 7. Onder “de training” wordt verstaan: een door Superstore for Hair verzorgde training inzake vaardigheden, technieken, productkennis, ondernemerschap e.d. op het gebied van haar en haarverzorging. Dit kan zowel een training uit haar assortiment betreffen als een door Superstore for Hair naar wensen en in opdracht van de wederpartij verzorgde training op maat. Trainingen worden in de studio van Superstore for Hair gegeven of op locatie van de wederpartij.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: door Superstore for Hair aangeboden producten op het gebied van haar en haarverzorging.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deeltrainingen.
 

Artikel 2: Aanbod, prijzen/tarieven

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Superstore for Hair mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Tenzij anders wordt vermeld, zijn de in een aanbod of prijs-/tarieflijst vermelde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten en reiskosten. Per zaak/training wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht Superstore for Hair niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/training tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Superstore for Hair de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aanpassen.
 5. Het aanbod en de prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, toekomstige bestellingen of nieuwe trainingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, voorbeelden van trainingsmateriaal, opgaven van kleuren, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Superstore for Hair (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken of grondstoffen, mag Superstore for Hair de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Superstore for Hair kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Superstore for Hair er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Superstore for Hair heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Superstore for Hair schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Superstore for Hair is pas gebonden aan:
  a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
 3. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Superstore for Hair – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling, opdracht of afspraken is begonnen.
 4. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Superstore for Hair pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk – al dan niet middels een automatisch bericht – aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Aanmelden of inschrijven voor een training kan op de wijze zoals omschreven op de website of in de bijbehorende brochure.
 

Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit ziet zowel op de koop van zaken via de website, maar ook op een aanmelding/inschrijving voor een op de website aangeboden training uit het assortiment van Superstore for Hair.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  a. de zaak heeft ontvangen;
  b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  d. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 4. Bij trainingen start de bedenktijd van 14 kalenderdagen op het moment dat de consument van Superstore for Hair een bevestiging voor de aanmelding/inschrijving heeft ontvangen.
 5. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Superstore for Hair al dan niet met gebruikmaking van een door Superstore for Hair ter beschikking gesteld modelformulier.
 6. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 7. De consument heeft geen ontbindingsrecht:
  a. bij de levering van specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  b. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  c. een op maat/naar zijn wensen samengestelde training;
  d. een training die minder dan 14 kalenderdagen na aanmelding/inschrijving plaatsvindt.
 8. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen of bij klachten over (de uitvoering van) een training, gelden de bepalingen van het klachtartikel.
 

Artikel 5: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij Superstore for Hair de geleverde zaken zelf afhaalt of laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld -maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Superstore for Hair of een door Superstore for Hair gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Superstore for Hair alle van de consument – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Superstore for Hair is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Superstore for Hair aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Superstore for Hair de geleverde zaken zelf afhaalt of laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Superstore for Hair de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Superstore for Hair mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument -ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, individuele verpakkingen van de zaken geopend zijn, de zaken gebruikt en/of beschadigd zijn. Superstore for Hair informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaken als zijn onderzoek van de zaken verder is gegaan dan noodzakelijk om vast te stellen of de geleverde zaken overeenkomen met zijn bestelling.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 6: Inschakeling derden


 1. Superstore for Hair mag leveringen en trainingen door derden laten verzorgen.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Superstore for Hair gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is;
  b. hij door Superstore for Hair geleverde zaken alleen doorverkoopt in de originele, van Superstore for Hair of haar toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen;
  c. hij de voor een training geldende (huis)regels, aanwijzingen, instructies e.d. in acht neemt;
  d. hij zich bij deelname aan een training op zodanige wijze gedraagt dat de overige deelnemers geen hinder ondervinden;
  e. hij bij trainingen zorgvuldig omgaat met beschikbaar gestelde eigendommen en faciliteiten van Superstore for Hair, zodat geen beschadiging e.d. kan plaatsvinden;
  f. Superstore for Hair bij trainingen op locatie van de wederpartij kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en water en overige in redelijkheid gewenste voorzieningen.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst inzake een training niet voor zichzelf, maar ten behoeve van zijn werknemer(s) sluit, is het zijn verantwoordelijkheid dat deze werknemer(s) van de relevante verplichtingen uit lid 1 op de hoogte is gesteld en deze naleeft.
 3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Superstore for Hair de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Superstore for Hair niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Superstore for Hair niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

 1. Superstore for Hair houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. Superstore for Hair verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Superstore for Hair neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Superstore for Hair de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Superstore for Hair als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

Artikel 9: Termijnen, uitvoering overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Superstore for Hair haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Superstore for Hair spant zich in om een training op de geplande/meegedeelde datum te laten plaatsvinden, maar mag altijd wijzigingen doorvoeren of een nieuwe datum bepalen, indien – bijvoorbeeld – het aantal inschrijvingen/aanmeldingen daartoe aanleiding geeft.
 3. Een overeengekomen termijn voor levering gaat in op het moment dat Superstore for Hair alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 4. Superstore for Hair mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 5. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand of magazijn van Superstore for Hair verlaten of Superstore for Hair aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Superstore for Hair te bepalen wijze. Superstore for Hair is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 7. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Superstore for Hair voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Superstore for Hair de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Superstore for Hair dan binnen een door Superstore for Hair gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
 9. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Superstore for Hair mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Superstore for Hair en/of het recht van Superstore for Hair alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 10: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Superstore for Hair. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantie- of houdbaarheidstermijn – schriftelijk aan Superstore for Hair. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen of houdbaarheidstermijn aan de orde is, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
 3. Klachten over (een deel van) een training meldt de wederpartij – indien mogelijk – direct tijdens de training, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen afronding van de training schriftelijk aan Superstore for Hair. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, wordt de training geacht conform de overeenkomst te zijn verzorgd.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie of houdbaarheidstermijn.
 5. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij Superstore for Hair voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, afmetingen e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Superstore for Hair en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij stelt Superstore for Hair in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 9. Retourzending vindt plaats op een door Superstore for Hair te bepalen wijze en in de originele verpakking.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden/eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
  b. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt;
  c. het niet aansluiten van een training bij het opleidings-, kennis- of ervaringsniveau van de wederpartij. De wederpartij is altijd zelf verantwoordelijk voor de inschatting of een aangeboden training al dan niet aansluit bij zijn opleiding, kennis en ervaringen.
 11. Bij een terechte klacht zorgt Superstore for Hair – naar haar keuze – voor kosteloze vervanging van de zaken, stelt Superstore for Hair de wederpartij in staat om (nogmaals) kosteloos deel te nemen aan de training of zorgt zij voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/het overeengekomen tarief.12. De consument mag altijd kiezen voor kosteloze vervanging of het (nogmaals) kosteloos deelnemen aan de training, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Superstore for Hair. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst ontbinden of terugbetaling van/een korting op de prijs of het tarief verlangen.

Artikel 11: Garanties

 1. Superstore for Hair voert de overeengekomen leveringen en trainingen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Superstore for Hair staat gedurende de garantie- en houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Superstore for Hair geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Superstore for Hair informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Superstore for Hair alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Superstore for Hair zet voor de trainingen gekwalificeerde trainers in.
 6. Geen beroep op de garantie of houdbaarheid is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken/training overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Superstore for Hair gegeven garanties, aanvaardt Superstore for Hair geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Superstore for Hair is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Superstore for Hair aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Superstore for Hair gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/verzorgde training.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Superstore for Hair hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Superstore for Hair is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie of houdbaarheid – indien de schade is ontstaan door:
  a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Superstore for Hair verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, bijsluiters e.d.;
  b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) van de zaken, bijvoorbeeld in een te warme ruimte;
  c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Superstore for Hair verstrekte informatie;
  d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Superstore for Hair adviseerde en/of gebruikelijk is;
  e. of doordat de wederpartij of derden namens hem bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Superstore for Hair.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Superstore for Hair voor eventuele aanspraken van derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Superstore for Hair of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Superstore for Hair de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 13: Betaling

 1. Superstore for Hair mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Superstore for Hair een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Superstore for Hair bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Superstore for Hair geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1 % van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Superstore for Hair de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Superstore for Hair de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Superstore for Hair de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Superstore for Hair eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 10. Ontvangen betalingen brengt Superstore for Hair eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij mag de vorderingen van Superstore for Hair niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Superstore for Hair heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Superstore for Hair totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert Superstore for Hair direct schriftelijk indien derden stellen eigendom of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Superstore for Hair.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Superstore for Hair op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Superstore for Hair een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Superstore for Hair en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Superstore for Hair op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.


Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Superstore for Hair mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 16: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Superstore for Hair, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Superstore for Hair wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Superstore for Hair, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Superstore for Hair: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Superstore for Hair of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d., door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. onstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals ziekte/overlijden van de beoogde trainer op een zodanig tijdstip dat Superstore for Hair in redelijkheid niet tijdig voor een adequate vervanger kan zorgen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Superstore for Hair tot aan dat moment nakomen.


Artikel 17: Annulering, vervanging, opschorting

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Bij annulering van een training gelden de voor de desbetreffende training op de website/in de brochure vermelde annuleringsvoorwaarden.
 3. Bij trainingen mag de wederpartij zich kosteloos laten vervangen door een collega indien hij onverwacht verhinderd is.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst tot levering van zaken voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Superstore for Hair van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Superstore for Hair en afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 5. De wederpartij vrijwaart Superstore for Hair voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 6. Superstore for Hair mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 7. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag Superstore for Hair deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 8. Kosten die voor Superstore for Hair voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Superstore for Hair de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.


Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Superstore for Hair, maar Superstore for Hair behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Superstore for Hair, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Superstore for Hair.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Superstore for Hair er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 7 oktober 2019